Do końca promocji pozostało . Kliknij TUTAJ i sprawdź regulamin promocji

INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulaminy opinii


REGULAMIN DODAWANIA OPINII SKLEPU SEART.PL

(obowiązuje od 1.01.2023 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

    1. 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej - zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.seart.pl prowadzonego przez Annę Sekułę działająca pod firmą Anna Sekuła Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "SEART" z siedzibą w Kotlicach 103, 26-020 Chmielnik, NIP: 6572432962, REGON: 292453318, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dalej:&nbsp

     Seart.pl)

    2. 2. Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego&nbsp

     www.seart.p może dodać każdy Użytkownik serwisu, tj. również Użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepie www.seart.pl

    3. 3. Użytkownik przesyłając do serwisu&nbsp

     www.seart.p opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu

    4. 4. Opinią Użytkownika jest wypowiedź na temat produktu lub świadczonych przez Sklep usług umieszczona przez niego w serwisie www.seart.pl  (dalej:&nbsp

     Serwis), ściśle powiązana z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej:&nbsp

     Opinia)

§ 2

Zasady publikowania Opinii

    1. 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny

    2. 2. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać następujące dane, tj.

     1. a. ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu

     2. b. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu)

     3. c. treść Opini

a następnie kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi

    1. 3. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez zespół Seart pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. Seart.pl jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w Serwisie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w § 2 ust. 6 Regulaminu.

    2. 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie

    3. 5. Seart.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy

     1. a. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne

     2. b. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności

     3. c. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt

     4. d. jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł

     5. e. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.seart.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen, zawiera cenę produktów

     6. f. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym

     7. g. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu

     8. h. zawiera treści o charakterze spamu

     9. i. jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu

     10. j. w całości pisana jest wersalikami (wielkimi literami)

     11. k. dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści

     12. l. jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty

     13. m. jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 4 Regulamin

     14. n. problem poruszony w treści opinii został wyjaśniony w drodze porozumienia Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta Seart.pl

    4. 6. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości

    5. 7. Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 ust. 6 lit. a-m Regulaminu

§ 3 

Weryfikacja opinii

    1. 1. Opinii dodawanych przez Użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania Opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych
     w sklepie  Seart.pl nie weryfikuje pod kątem tego, czy Opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub nie nabył go w tym Sklepie.

    2. 2. Użytkownik może również dodać Opinię za pośrednictwem linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysyłanej przez Seart.pl za pośrednictwem systemu Rating Capitan

§ 4

 

Prawa autorskie

    1. 1. Użytkownik udziela Seart.pl nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Seart.pl wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii

    2. 2. W ramach udzielonej licencji Seart.pl otrzymuje prawo do

     1. a. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację

     2. b. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Seart.pl. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Seart.pl, że Opinia jest opinią autorską oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw

§ 5

Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego Opinii

    1. 1.  Zamieszczając jakiekolwiek treści w Internecie lub udostępniając je, Użytkownik dokonuje dobrowolnego ich rozpowszechniania i ponosi odpowiedzialność za własne działania bądź zaniechania. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Seart.pl i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Seart.pl nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne

    2. 2. Klient oświadcza, że

     1. a. jego Opinia nie narusza zasad opisanych w Regulaminie

     2. b. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Opinie

     3. c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Seart.pl, jak również upoważnia Seart.pl do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

     4. d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy
      o prawie autorskim i prawach pokrewnych

    3. 3. Seart.pl ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści jedynie pod warunkiem otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości
     o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności zgodnie
     z § 6 Regulaminu. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 6 Regulaminu, Seart.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi dodawania Opinii w Serwisie,
     w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Seart.pl nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

    1. 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana
     w Serwisie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Seart.pl o potencjalnym naruszeniu

    2. 2. Seart.pl powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i usunięcie naruszeń

§ 7

Postanowienia końcowe

   1. 1. Seart.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym przez niego adresem e-mail

   2. 2. Seart.pl dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania Opinii w Serwisie było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie Opinii w serwisie www.seart.pl, to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu

   3. 3. W celu dodawania Opinii w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej

   4. 4. Seart.pl oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Seart.pl nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła lub innych danych dostępowych

   5. 5. Nie jest dopuszczalne dodawanie Opinii w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Seart.pl, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Seart.pl; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd

   6. 6. Niniejszy Regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminach opublikowanych na stronie internetowej Sklepu.

   7. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.

1