INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin do 31.12.2023


REGULAMIN SKLEPU SEART.PL MEBLE Z DREWNA

(obowiązuje od 01.01.2023)
(Regulamin obowiązujący do 31.12.2022 dostępny jest pod adresem www.seart.pl/regulamin-do-31-12-2022.html)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy pod adresem www.seart.pl prowadzi Anna Sekuła działająca pod firmą Anna Sekuła Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "SEART" z siedzibą w Kotlicach 103, 26-020 Chmielnik, NIP: 6572432962, REGON: 292453318, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwana dalej: „Seart.pl”.

Słowniczek

 1. 1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, regulaminu usług elektronicznych oraz polityki prywatności:

 1. a) Użytkownik oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.seart.pl,

 2. b) Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

 3. c) Sklep oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem www.seart.pl prowadzony przez Seart.pl,

 4. d) Zamówienie oznacza oświadczenie woli Użytkownika, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o dzieło za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub drogą telefoniczną,

 5. e) Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Seart.pl a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

 6. f) Umowa o dzieło oznacza umowę o dzieło zawartą na odległość pomiędzy Seart.pl a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w której Seart.pl zobowiązuje się do wykonania zamówionego przez Użytkownika towaru,

 7. g) Dzień roboczy oznacza dzień nie będący sobotą ani dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28),

 8. h) Dane kontaktowe oznaczają:
  - w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę oraz numer identyfikacji podatkowej.
  - w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: firmę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail.

 1. 2. Użytkownik, aby złożyć zamówienie, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.

 2. 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Seart.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu koniecznych
  z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych, za uprzednim powiadomieniem Użytkowników i z odpowiednim wyprzedzeniem.

 3. 4. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 4. 5. Wszystkie towary zakupione w Seart.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, która trwa przez okres dwóch lat licząc od dnia sprzedaży.

 5. 6. Seart.pl zobowiązany jest dostarczyć wszystkie towary bez wad prawnych i fizycznych.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.seart.pl poprzez aplikację "koszyk". W zamówieniu Użytkownik wskazuje zamawiane towary, podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę dostawy i płatności. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. W wyjątkowych przypadkach zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem: (41) 3708006.

 2. 2. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik dostaje, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, wiadomość z informacją o otrzymaniu zamówienia przez Seart.pl. Informacja ta nie stanowi przyjęcia zamówienia Użytkownika do realizacji ani zawarcia umowy sprzedaży lub o dzieło.

 3. 3. W terminie do 7 dni od przesłania informacji o otrzymaniu zamówienia, Seart.pl przedstawia Użytkownikowi ofertę. W zależności od tego, czy zamówienie Użytkownika obejmuje towar wyprodukowany czy towar, który dopiero zostanie wyprodukowany, oferta będzie dotyczyła zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło, w której oprócz ceny towaru zostanie podany w szczególności termin realizacji zamówienia i koszty transportu. Nieprzedstawienie oferty w powyższym terminie oznacza odmowę realizacji zamówienia. Seart.pl jest związany ofertą w terminie 7 dni od daty jej wysłania lub przekazania telefonicznie do Użytkownika. Seart.pl ma prawo odmówić przedstawienia Użytkownikowi oferty w szczególności, gdy zamówienie budzi obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do jego rzetelności lub gdy przemawiają za tym ważne powody ekonomiczne.

 4. 4. Przyjęcie oferty Seart.pl następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika. W tym momencie zostaje także zawarta, stosownie do okoliczności, umowa sprzedaży lub o dzieło. W przypadku zawarcia umowy telefonicznie, oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku, po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy, np. w wiadomości e-mail.

 5. 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem w formie przedpłaty - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu,
b) w przypadku zamówień płatnych w formie przedpłaty kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty,
c) w przypadku zamówień dokonywanych w systemie ratalnym - w chwili zawarcia umowy kredytu/pożyczki.,
d) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika będącego konsumentem (czyli przyjęcia oferty Seart.pl) lub w terminie do 14 dni od wpłacenia zaliczki przez Użytkownika nie będącego konsumentem.

 1. 6. Umowa sprzedaży jest zawierana przez Seart.pl z Użytkownikiem, w przypadku, gdy zamówiony towar jest już wyprodukowany.

 2. 7. Na stronach sklepu podawany jest średni termin realizacji zawartych umów o dzieło i sprzedaży. Jest to termin, w którym Seart.pl jest w stanie wyprodukować i przygotować towar do wysyłki. Właściwy termin Seart.pl przedstawia Użytkownikowi w swojej ofercie.
  W przypadku, kiedy termin ten może ulec zmianie, Seart.pl zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkownika i uzgodnienia z nim nowego terminu, zmiany zamówienia lub jego anulowania (tj. rozwiązania umowy sprzedaży lub o dzieło).
 3. 8. Termin realizacji umów sprzedaży i o dzieło zawartych z konsumentami nie może przekroczyć 4-12 tygodni licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że Strony uzgodniły inny termin.

 4. 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

III. PRZESYŁKA

 1. 1. Ceny towarów wyświetlane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich lub walutach obcych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym towarze oddzielnie lub naliczane są indywidualnie przed złożeniem zamówienia.

 2. 2. Ceny za przesyłkę danego towaru są zróżnicowane i zależą od formy płatności, formy dostawy lub regionu wysyłki i są one podawane przez pracownika Seart.pl w ofercie. Użytkownik, który zgadza się z ceną ustaloną za przesyłkę, powinien potwierdzić swoje zamówienie (czyli przyjąć ofertę Seart.pl) w terminie 7 dni od wysłania do niego oferty lub przedstawienia jej w drodze telefonicznej. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika, umowa sprzedaży lub o dzieło nie zostaje zawarta.

 3. 3. Seart.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży lub o dzieło oraz zamówień złożonych przez konsumentów.

 4. 4. Seart.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu. Zmiana zakresu towarów nie dotyczy zawartych już umów oraz zamówień złożonych przez konsumentów.

 5. 5. Seart.pl nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników- nie będących konsumentami- za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie.

 6. 6. Przesyłek o masie przekraczającej 30 kg kurier nie ma obowiązku dostarczać "pod drzwi". W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.

 7. 7. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00. Dostawa w innych godzinach jest możliwa za uprzednim uzgodnieniem z Seart.pl, jeśli towar jest dostarczany transportem Seart.pl. Seart.pl może odmówić zmiany godziny dostawy, jeśli nie jest możliwe jej dokonanie w wybranym przez Użytkownika czasie.

 8. 8. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów różnych producentów, Seart.pl będzie dostarczał każdy towar osobno, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Seart.pl ostatniego elementu danego zamówienia. Postanowienie to nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązywania punktu II podpunkt 7.

 9. 9. W chwili odbioru towaru Użytkownik nie będący konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Reklamacje Użytkownika nie będącego konsumentem, dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
 1. a) za pobraniem przy odbiorze towaru. Jeśli wyboru formy pobrania dokona Użytkownik nie będący konsumentem, przed realizacja zamówienia konieczna jest wpłata zaliczki, której wysokość poda Użytkownikowi Seart.pl w swojej ofercie,

 2. b) przelewem na konto Seart.pl w drodze przedpłaty - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

 3. c) za pomocą płatności elektronicznej w systemie PayU - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

 4. d) w systemie sprzedaży ratalnej za pośrednictwem systemu PayU - terminy płatności zostaną określone w umowie kredytu/pożyczki,

 5. e) za pomocą karty płatniczej w drodze przedpłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

 6. f) w siedzibie firmy.

Bieżące dostępne formy płatności określone są na stronach informacyjnych poszczególnych produktów. Konsumenci nie są zobowiązani do dokonywania przedpłat oraz wpłaty zaliczki przy wyborze płatności za pobraniem.

 1. 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

V. REKLAMACJE

 1. 1. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z Seart.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę/firmę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia na pocztę elektroniczną lub zgłoszenia telefonicznego.

 2. 2. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru przez Użytkownika nie będącego konsumentem. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności drewna czy tkanin mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 3. 3. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy Użytkownikom nie będącym konsumentami, że publikowane dane techniczne, opis produktu oraz ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do kierowania roszczeń przez tych Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie poprzez wysyłanie listu na adres: Anna Sekuła, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "SEART", Kotlice 103, 26-020 Chmielnik lub wiadomości e-mail na adres sklep@seart.pl z wykorzystaniem wzoru odstąpienia załączonego na stronie Seart.pl.

 2. 2. W sytuacji, gdy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Seart.pl niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania tego oświadczenia na wskazany przez konsumenta adres e-mail. 

 3. 3. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, dlatego zalecamy zwrot towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymano go od Seart.pl. W szczególności zalecamy dołączenie wszelkich otrzymanych wraz z towarem części, akcesoriów, instrukcji, warunków użytkowania, itp. dokumentów (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalnego opakowania również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Prosimy, jeśli to możliwe, o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą, jednakże brak opakowania ani załączenia tych dokumentów, jak również zmiany w towarze nie wpływają na realizację prawa do odstąpienia od umowy.

 4. 4. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na adres Anna Sekuła, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "SEART", Kotlice 103, 26-020 Chmielnik z dopiskiem "zwrot". Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do sklepu na swój koszt, Seart.pl nie odbiera paczek nadanych za pobraniem. Seart.pl dokonuje zwrotu ceny uiszczonej przez konsumenta nie później niż w terminie czternastu dni, przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika. Seart.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Seart.pl dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik.

 5. 5. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. c) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu Seart.pl.

 2. 2. Zakładanie, prowadzenie i usuwanie konta Użytkownika regulowane jest przez regulamin usług elektronicznych.

 3. 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika nie będącego konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Seart.pl. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 4. 4. Wprowadzane do Regulaminu zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej Seart.pl. Wobec Użytkowników, którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony Regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich Regulamin w nowym brzmieniu, w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.

 5. 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 398, 650), ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta ( z 2018 r. poz. 650), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 650).

 6. 6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

1