INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu plastycznego na dzień dziecka


§ 1.
Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy seart.pl, którego właścicielem jest PHUP Seart.

§ 2.

Założenia organizacyjne

1. Sponsorem nagród jest sklep internetowy seart.pl

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs trwa od 1.05.2014 r. do 31.05.2014 r. Do dnia 31.05.2014 włącznie można oddawać głosy na opublikowane prace.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Warunkiem koniecznym jest polubienie fanpaga Organizatora oraz udostępnienie publiczne postu konkursowego na stronie użytkownika umieszczającego pracę konkursową.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie pracy w wersji elektronicznej na specjalnie przygotowanej podstronie w formie komentarza pod głównym postem konkursowym.
www.facebook.com/seartmeble

7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów.

8. Nadesłanie projektu na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

§ 3.

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej na temat "Las wokół nas".

2. Technika wykonywania prac konkursowych jest dowolna i oparta wyłącznie o wyobraźnię i kreatywność autora/ki danej pracy plastycznej.

3. Organizator konkursu nie ingeruje w kreację artystyczną uczestników.

§ 4.

Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecydują Internauci klikając LUBIĘ TO przy pracy która podoba im się najbardziej. Zwyciężą 3 prace, które otrzymają największą ilość polubień.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 04.06.2014r. a lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.seart.pl. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru/dostawy nagrody.

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem osoby nagrodzonej w konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów konkursu zawartych w regulaminie, komisja konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, której praca w dalszej kolejności uzyskała największą ilość polubień.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

6. Decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5.

Warunki ogólne

1. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

§ 6.

Prace konkursowe

1. Każdy użytkownik może dodać jedną pracę plastyczną.

2. Pracą może być rysunek, ilustracja, grafika lub inna forma graficzna wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, techniki łączone itp.)

3. Nadesłane na Konkurs prace muszą być pracami własnymi, twórczymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach oraz wykonanymi samodzielnie.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie pracy na specjalnie przygotowanej podstronie naszego profilu na facebooku www.facebook.com/seartmeble

§ 7.

Nagrody

1. Nagrody w konkursie fundowane są przez Organizatora.

2. Nagrodami są Pufy Maja.

3. Trzy prace, które uzyskają największą ilość polubień na facebooku otrzymają po jednej sztuce Pufy Maja.

§ 8.

Użytkowanie i publikowanie odpowiedzi Użytkowników

1. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania odpowiedzi Użytkowników z zachowaniem anonimowości autora. Zapis dotyczy również mediów społecznościowych na których swoją działalność prowadzi Organizator.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności. W przypadku dokonania zmian Organizator poinformuje wszystkich zainteresowanych.

2. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Jury powołanego przez Organizatora.

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie internetowej:

https://www.seart.pl/regulamin-konkursu-plastycznego-na-dzien-dziecka-i-65.html

1