INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin - Konkurs wielkanocny


Regulamin Konkursu organizowany z okazji Świąt Wielkanocnych

„Organizator”

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik.

„Uczestnik”

- uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

- uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która zamieści w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie świątecznej dekoracji

"Nagroda"

Nagrodą są 2 uchwyty na jajka :)

1. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Konkurs trwa od 14.04.2017 do 17.04.2017

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia dekoracji świątecznej.

2. Nagrody zostaną przyznane osobom, które zamieszczą - w ocenie Organizatora Konkursu, najciekawsze zdjęcie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najciekawszego zdjęcia, a jego decyzja jest nieodwołalna.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 18.04.2017 w godzinach popołudniowych.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zdjęcia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść nadesłanej pracy będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.seart.pl

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz.926 ze zm.) jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła z siedzibą w Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

1