INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin - Walentynki 2017


Regulamin konkursu walentynkowego organizowanego przez firmę Seart pod hasłem: „Film na Walentynki”

Opisz swoją historię najpiękniejszej miłości i wygraj bilety na uroczystą premierę najnowszej komedii romantycznej "Porady na zdrady" w Warszawie. Napisz również dlaczego to właśnie do Ciebie mają trafić bilety.
Technika dowolna: wiersz, opowiadanie, film, piosenka, może komiks, a może niezwykły rysunek?

„Organizator”

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik.

„Uczestnik”

- uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

- w okresie od 01.02.2017 do 14.02.2017 prześle swoją pracę na adres email konkurs@seart.pl  lub PHUP Seart Kotlice 103, 26-020 Chmielnik

- osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres konkurs@seart.pl

        1. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. konkurs rozpoczyna się w dniu 01.02.2017 i trwa do 14.02.2017 włącznie.

3.prace należy przesyłać na adres email konkurs@seart.pl  lub PHUP Seart Kotlice 103, 26-020 Chmielnik

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia wykonane samodzielnie, których autorem jest Uczestnik zgłaszający zdjęcie.

2. Przesłanie pracy konkursowej, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: „Zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich”.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

4. Uczestnik Konkursu wysyłając swoją pracę oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Zabronione jest przesyłanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami i obowiązującymi kanonami– takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie i zostaną usunięte. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie brania pod uwagę i nie publikowania prac, które nie spełniają warunków Konkursu.

OCENA PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15.02.2017 r.

3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

NAGRODY W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziane są 2 nagrody o jednakowej wartości.

2. Nagrodami są 2 PODWÓJNE BILETY NA UROCZYSTĄ PREMIERĘ KOMEDII ROMANTYCZNEJ "PORADY NA ZDRADY".

3. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

4. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty ogłoszenia wyników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika pracy konkursowej z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść nadesłanej pracy będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego konkursu walentynkowego dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.seart.pl

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz.926 ze zm.) jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła z siedzibą w Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

1