Drodzy Klienci, do realizacji Waszych zamówień wrócimy 3 czerwca. Przepraszamy za niedogodności!

INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu mikołajkowego 2015


„List do św. Mikołaja”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs mikołajkowy pod hasłem „List do św.Mikołaja”.

§ 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. SEART Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik (Organizator).

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami SEART Meble z drewna (adres URL: https://www.facebook.com/seartmeble)

§ 4

Konkurs trwa od 20.11.2015 do 06.12.2015 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami konkursu są osoby, które w dniach 20.11.2015 do 06.12.2015 r., w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczą swoją odpowiedź dotyczącą hasła konkursowego „List do św. Mikołaja”

§ 6

W konkursie udział mogą wziąć osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział jedynie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora .

2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 (trzy) osoby, które zdaniem jury napiszą najciekawszy „List do św. Mikołaja”. Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury składające się z pracowników firmy SEART.

3. Jury wybierze trzy zwycięskie prace, które otrzymają od Organizatora Konkursu nagrodę rzeczową. Wyłaniając zwycięzców, komisja konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością, atrakcyjnością i kreatywnością uczestników. Przy wyborze zwycięzców, jury posiłkować się będzie również aktywnością (polubienia, udostępnienia, komentarze) pod opublikowanym zgłoszeniem konkursowym Uczestnika, lecz aktywność ta nie przesądza o wygranej.

4. Wszystkie komentarze nie związane z konkursem, zostaną automatycznie usuwane przez Organizatora.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • polubić fanpage Seart Meble z Drewna, na stronie:https://www.facebook.com/seartmeble

  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu

  • w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić swoją odpowiedź

Zachęcamy Uczestników do dzielenia się konkursem dalej oraz aktywnej zabawy.

2. Sposób przedstawienia odpowiedzi na pytanie konkursowe jest dowolny, jednak musi on być zawarty w komentarzu pod postem Organizatora oraz być zgodny z ideą konkursu.

3. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać jedną pracę.

4. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu praca jest jego własnością i została napisana/wykonana przez niego osobiście oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac, które zostaną zidentyfikowane jako plagiat.

6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 09.12.2015 r.

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie notatki na fanpage Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

IV. NAGRODY

§ 10

Nagrodą w konkursie są 3 (trzy) ścienne organizery Louise Brown, o wartości 255zł brutto każdy (https://www.seart.pl/organizer-scienny-drewniany-louise-brown-p-4812.html).

Nagroda przewidziana jest dla trzech osób biorących udział w konkursie, jeden Uczestnik może otrzymać jedna nagrodę.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy do Konkursu, prawa te, nie są obciążone prawami osób trzecich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4. Zgłoszenie przez Uczestnika listu/pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

5. O przyznaniu nagród, zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni bezpośrednio poprzez fanpage Organizatora, Uczestnicy zostaną poproszeni o pełne dane adresowe oraz kontaktowe. Na otrzymane dane adresowe zostanie wysłana nagroda. 

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie oraz nieodebrania przez nią nagrody, nagroda zostanie unieważniona. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany oraz przeprowadzany przez serwis Facebook.

8. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców. Reklamacja dopuszczona jest w formie pisemnej, zatrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres korespondencyjny Organizatora, PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

9. Regulamin konkursu dostepny jest w siedzibie Organizatora konkursu, oraz na stronie internetowej SEART.pl

1