Drodzy Klienci, do realizacji Waszych zamówień wrócimy 3 czerwca. Przepraszamy za niedogodności!

INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu walentynkowego - Walentynkowe selfie


Regulamin konkursu walentynkowego organizowanego przez firmę Seart pod hasłem: „Walentynkowe selfie”„Organizator”

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik.„Uczestnik”

- uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,

 • zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

 • w okresie od 03.02.2016 do 14.02.2016 zamieści swoje zdjęcie konkursowe w komentarzu pod postem na naszym profilu na Facebooku

 • osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres konkurs@seart.pl 1. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

  1. konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  2. konkurs rozpoczyna się w dniu 03.02.2016 i trwa do 14.02.2016 włącznie.

  3. zdjęcia selfie należy zamieszczać w komentarzu pod postem konkursowym na naszym profilu na Facebooku

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia wykonane samodzielnie, których autorem jest Uczestnik zgłaszający zdjęcie.

  2. Przesłanie zdjęcia konkursowego, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: „Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich”.

  3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.

  4. Uczestnik Konkursu wysyłając swoje selfie oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

  5. Zabronione jest publikowanie zdjęć sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami i obowiązującymi kanonami– takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie i zostaną usunięte. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

  6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

 3. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

  1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni w drodze jawnego losowania laureatów Konkursu.

  2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15.02.2016r.

  3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 4. NAGRODY W KONKURSIE

  1. W Konkursie przewidziane są 3 nagrody o jednakowej wartości.

  2. Nagrodami są 3 x Dekoracyjna poduszka This & That 18 z oferty sklepu Seart.pl, o wartości 150 zł każda. W Konkursie przewidziane są nagrody o łącznej wartości 450 zł

  3. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

  4. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zdjęcia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść nadesłanej pracy będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

  5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin niniejszego konkursu walentynkowego dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.seart.pl

  2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

  3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz.926 ze zm.) jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła z siedzibą w Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

1