INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Witaj szkoło regulamin


I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu "Witaj szkoło" (dalej: "Konkurs") jest P.H.U.P. Seart z siedzibą w Kotlice 103, 26-020 Chmielnik, (dalej "Organizator).
 2. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 01.09.2013 do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2013 r.
 3. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: SEART.pl
 4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie ciekawych pomysłów na pokój dziecka, ucznia przygotowanego do pierwszych dni w szkole.

II. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników organizatora oraz członków ich rodzin.
 2.  W konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3.  Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na jego zasady i akceptują niniejszy regulamin.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora konkursu oraz na stronie internetowej SEART.pl

III. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • Nadesłanie maksymalnie 5 zdjęć na adres mailowy organizatora foto@seart.pl lub zgłoszenie zdjęć za pomocą aplikacji FaceBook pod adresem (https://apps.facebook.com/fotoseart/)
 • Nadesłanie wraz z pracą danych osobowych (imię, nazwisko, adres email lub nr telefonu )
 1. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie tylko raz.

IV. Wybór zwycięzców.

 1. Wyłonienie zwycięzców konkursu będzie miało miejsce w siedzibie organizatora konkursu w dniu 5.10.2013
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 (słownie: trzy) osoby, których prace zostaną uznane za najciekawsze przez komisję konkursową.
 3. Wyłaniając zwycięzców komisja konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością uczestników oraz największą ilością polubień pracy na FaceBook.

V. Nagrody

 1. Fundatorem nagród jest seart.pl
 2. Nagrodami w konkursie są:
  • 1 miejsce - Komplet mebli JUNIOR w skład którego wchodzą – łóżko antresola (J120), szafa (J331), biurko (J350), półka (J301), półka (J302) w kolorze bielony wosk
  • 2 miejsce - Komplet mebli JUNIOR w skład którego wchodzą - łóżko parterowe (J100), Barierka zabezpieczająca (J201), szuflada (J300), szafa/komoda (J330), regał (J340) w kolorze bielony wosk
  • 3 miejsce - komoda JUNIOR (J320), regał JUNOR (J341), półka JUNIOR (J301) w kolorze bielony wosk
 3. O przyznaniu nagród zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym oraz na stronie seart.pl i naszym profilu na facebooku. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, komisja konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 5. Każdy zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednego zestawu nagród, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 7. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez organizatora pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w przesłanej korespondencji wraz z nadesłaną pracą konkursową. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
 9. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
 10. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest organizator.
 2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
 3. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez organizatora jako administratora danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez organizatora działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.seart.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.seart.pl nastąpi w ciągu jednego dnia od dnia wyboru zwycięzców.
 5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik
 6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 8. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.

VII. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.
 2.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji organizatora. - PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
1