INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN USŁUG ELEKTRONICZNYCH

(obowiązuje od 01.08.23 r.)
(Regulaminy obwiązujące przed tą datą są dostępne https://www.seart.pl/regulamin-uslug-elektronicznych-do-31-07-23 )

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sklep internetowy pod adresem www.seart.pl prowadzi Seart Group sp. z o.o. z siedzibą w Kotlicach, Kotlice 103, 26- 020 Chmielnik wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 1035186, o kapitale zakładowym równym 200.000 zł, NIP: 6572978750, REGON: 525261895 zwana dalej Seart.pl.
 3. Usługami świadczonymi przez Seart.pl w drodze elektronicznej są: usługa konta, schowka, biuletynu, książki adresowej, historii zakupów. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.
 4. Skorzystanie z usług objętych niniejszym regulaminem nie jest niezbędne do zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub o dzieło. Użytkownik korzystający z powyższych usług nie otrzymuje dostępu do towarów, które nie byłyby dostępne dla osób trzecich.
 5. Aby skorzystać z usługi schowka, biuletynu, książki adresowej i historii zakupów należy założyć konto. Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z tych usług jest możliwe w każdym momencie.
 6. Do korzystania z usług świadczonych przez Seart.pl drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie Internetu oraz odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dla poprawnego korzystania ze strony Seart.pl zalecamy akceptację plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są także do przechowywania informacji o zawartości Państwa koszyka, zbierają one też informacje na potrzeby statystyczne (ilość wizyt na stronie, najczęściej przeglądane produkty) wykorzystywane przez mechanizmy GoogleAnalytics.
 8. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

II. ZAKŁADANIE KONTA

 1. Aby skorzystać z usługi „konto” należy wybrać polecenie Przejdź do rejestracji (znajdującego się na stronie internetowej Sklepu) oraz wypełnić formularz rejestracyjny. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zestawienie danych konta. Usługa konta jest świadczona od czasu otrzymania powyższego e-maila. Usługa konta umożliwia opiniowanie towarów oraz korzystanie z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Seart.pl
 2. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu, którego przekazywanie osobom trzecim jest zabronione. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik. Użytkownik w każdej chwili może zmienić hasło dostępu.
 3. Użytkownik sam decyduje, jakie treści rozpowszechnia przy wykorzystaniu usługi konto i ponosi za nie odpowiedzialność. Seart.pl w tym celu dostarcza Użytkownikowi wyłącznie swoje zasoby teleinformatyczne.

III. TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik nie może, korzystając z powyższych usług, dostarczanych przez Seart.pl:
  1. rozpowszechniać danych osobowych osób trzecich, ich wizerunku bez niezbędnego, wymaganego prawem zezwolenia,
  2. umieszczać informacji handlowych, marketingowych, treści zarówno słownych jak również w postaci dźwiękowej i obrazów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
  3. naruszać dóbr osobistych osób trzecich,
  4. naruszać praw autorskich osobistych i majątkowych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa należących do Seart.pl oraz osób trzecich,
  5. umieszczać treści zarówno słownych jak również w postaci dźwiękowej i obrazów o charakterze obraźliwym lub stanowiących groźbę bezprawną,
  6. naruszać dobrych obyczajów,
  7. dostarczać treści bezprawnych.
 3. Osoba trzecia, która uzyskała wiadomość o naruszeniu przez Użytkownika zakazów wskazanych w ust. 2 powyżej powinna zawiadomić o tym Seart.pl w drodze wiadomości e-mail wysłanej pod adres: sklep@seart.pl lub pisemnie pod adres: Seart Group Kotlice 103, 26-020 Chmielnik.
 4. Seart.pl zastrzega sobie prawo do zmian oraz usuwania informacji i treści zamieszczanych przez Użytkownika, które naruszają regulamin lub przepisy prawa polskiego, na podstawie zastrzeżeń zgłoszonych przez osoby trzecie lub informacji otrzymanych od organów państwowych. Seart.pl nie stosuje kontroli uprzedniej informacji oraz treści zamieszczanych przez Użytkowników.

IV. USUWANIE KONTA

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta oraz pozostałych usług wskazanych w niniejszym regulaminie, bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu likwidacji konta wystarczy wysłać e-mail do Seart.pl z wnioskiem o usunięcie konta. Konto zostanie usunięte natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Po usunięciu konta nie można korzystać z usług schowka, biuletynu, książki adresowej, historii zakupów. Po usunięciu konta wszystkie dane Użytkownika zostaną skasowane, w tym również adres e-mail z bazy danych.
 2. Odtworzenie usuniętego konta nie jest możliwe.
 3. Seart.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w ustawieniach konta. Po upływie 14 dni od wysłania wiadomości e-mail, Seart.pl usuwa konto Użytkownika, chyba że z mocy decyzji, postanowienia, wyroku lub innego orzeczenia właściwego organu państwowego zobowiązany jest usunąć konto Użytkownika w terminie wcześniejszym.
 4. Wypowiedzenie następuje w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w ustawieniach konta. Po upływie 14 dni od wysłania wiadomości e-mail, Seart.pl usuwa konto Użytkownika, chyba że z mocy decyzji, postanowienia, wyroku lub innego orzeczenia właściwego organu państwowego zobowiązany jest usunąć konto Użytkownika w terminie wcześniejszym.
 5. Użytkownik będący
  1. konsumentem,
  2. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od umowy o świadczenie usługi konta oraz pozostałych usług wskazanych w niniejszym regulaminie, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (założenia konta lub skorzystania z usługi) poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Skorzystanie z powyższych usług przed upływem 14 dni nie wyłącza prawa odstąpienia.
 6. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m.in. wiadomością e-mail, na adres sklep@seart.pl lub w formie pisemnej, na adres Seart Group sp. z o.o. Kotlice 103, 26-020 Chmielnik.

V. USŁUGA BIULETYNU

 1. Aby skorzystać z usługi biuletynu Użytkownik powinien wybrać stosowną opcję w panelu konta. Poprzez wybranie tej usługi, Użytkownik zostaje zapisany do listy mailingowej. Za jej pośrednictwem Użytkownik będzie cyklicznie otrzymywać do swoich skrzynek mailowych newsletter, czyli informacje handlowe dotyczące ofert, promocji, wyprzedaży, konkursów oraz artykułów publikowanych na stronie Sklepu.
 2. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z usługi Biuletynu oraz przynależności do listy mailingowej. W tym celu należy napisać e-mail do Seart.pl pod adres: sklep@seart.pl, biuro@seart.pl lub wybrać opcję rezygnacji z newslettera, dostępną przy każdym wysyłanym newsletterze. Po rezygnacji z Biuletynu adres e-mailowy zostanie trwale usunięty z bazy odbiorców Biuletynów rozsyłanych do Użytkowników.

VI. REKLAMACJE

Celem złożenia reklamacji na usługi elektroniczne należy skontaktować się z Seart.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@seart.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

VII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH I ZABEZPIECZENIACH

 1. Seart.pl informuje, iż posiadanie konta poczty elektronicznej oraz korzystanie z Internetu może się wiązać z możliwością:
  1. otrzymywania tzw. spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej pochodzącej od innych niż Seart.pl i niezależnych od niego podmiotów,
  2. otrzymania od innych podmiotów wiadomości zainfekowanych wirusami komputerowymi (malware), robakami internetowymi (worm) zdolnymi do samopowielania,
  3. otrzymania od innych podmiotów wiadomości z programami szpiegującymi (spyware),
  4. otrzymania od innych podmiotów fałszywych wiadomości e-mail z oprogramowaniem służącym do kradzieży haseł i poufnych danych osobistych,
  5. narażenia na programy komputerowe służące do niedozwolonego prawem zdobywania informacji (sniffing)
  6. wprowadzenia przez inne podmioty nielegalnych urządzeń pozwalających na uzyskanie nieuprawnionego dostępu,
  7. poddania czynnościom kryptoanalizy przez inne podmioty,
  8. narażenia na działanie innych programów szkodzących systemowi operacyjnemu Użytkownikowi, pobierających dane osobiste lub w inny sposób szkodzących Użytkownikowi.
 2. Seart.pl na komputerach służących do wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do przyjmowania zamówień Użytkowników, celem zapobieżenia zagrożeniom wskazanym w ust. 1 powyżej korzysta z oprogramowania antywirusowego.
 3. Seart.pl posługuje się w kontaktach z Użytkownikiem tylko adresami poczty elektronicznej wskazanymi na jego stronie internetowej. Odradza się zatem otwierania wiadomości e-mail rzekomo pochodzących od Seart.pl, a posiadających inny adres poczty elektronicznej.
 4. Seart.pl nie przesyła Użytkownikowi żadnych linków na strony internetowe inne niż własna lub te, które służą realizacji zamówień Użytkownika lub świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu Seart.pl.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika nie będącego konsumentem ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Seart.pl.
 3. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik, któremu to uprawnienie przysługuje, może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 4. Wprowadzane do Regulaminu zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej Seart.pl.
 5. Wobec Użytkowników którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich regulamin w nowym brzmieniu, w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Politykę Prywatności sklepu Seart.pl, Regulamin sklepu Seart.pl oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r., poz. 287), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 344).
 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
1