Do końca promocji pozostało . Kliknij TUTAJ i zobacz więcej!

INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin PP dla firm


Regulamin Programu Partnerskiego (PP) dla osób prowadzących działalność gospodarczą

§ 1.

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących Partnerów Programu Partnerskiego prowadzonego przez SEART.pl prowadzących działalność gospodarczą.

§ 2. Definicje

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

 1. Seart.pl - oznacza Annę Sekułę działającą pod firmą Seart.pl Anna Sekuła z siedzibą w Kotlicach 103, 26-020 Chmielnik, NIP: 6572432962, REGON: 292453318, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik nr 1604/05, obecnie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 2. Sklep - witryna WWW znajdująca się pod adresem www.seart.pl prowadzona przez Seart.pl
 3. Produkt - produkt znajdujący się na stronie Sklepu, objęty Programem Partnerskim.
 4. Partner - pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego prowadząca działalność gospodarczą, która uczestniczy w Programie Partnerskim
 5. Program Partnerski - program organizowany przez Seart.pl w którym Partnerzy na podstawie zawartej umowy zlecenia pozyskują na rzecz organizatora programu Klientów
 6. Numer identyfikacyjny - unikalny numer identyfikujący partnera, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Seart.pl
 7. Klient polecony - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna o której mowa w art. 33Kodeksu cywilnego, która nabywa produkt od Seart.pl w terminie 60 dni od dnia pierwszego wejścia na stronę sklepu za pośrednictwem Linku Partnerskiego.
 8. Umowa zlecenia - umowa zawierana przez Seart.pl z Partnerem, której przedmiotem jest pozyskiwanie przez Partnera Klientów na rzecz Seart.pl
 9. Link Partnerski - unikalny odnośnik internetowy przypisany indywidualnie do Partnera.
 10. wartość końcowa - wartość wszystkich transakcji Klientów poleconych ustalona na dzień wystąpienia Partnera z Programu Partnerskiego
 11. Wartość transakcji netto - wartość zamówienia netto, po uwzględnieniu naliczonych rabatów i umniejszonej o koszty transportu, osoby poleconej, która złożyła zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego Seart.pl.

§ 3. Zasady ogólne

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Uczestnictwo to jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem Seart.pl.
 3. Partner nie ma prawa zaciągania zobowiązań ani składania oświadczeń w imieniu Seart.pl.
 4. Partner może przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego (PP).

§ 4 Zakładanie konta i udział w Programie Partnerskim

 1. Celem uczestniczenia w Programie Partnerskim należy założyć konto na stronie internetowej: https://www.seart.pl/affiliate_affiliate.php oraz zaznaczyć stosowne oświadczenia. Udział w Programie Partnerskim rozpoczyna się w momencie otrzymania od Seart.pl Linku Partnerskiego oraz numeru identyfikacyjnego.
 2. Aby wziąć udział w Programie Partnerskim należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych , przechowywanie plików COOKIE dla celów tego programu, zaakceptować otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej oraz niniejszy regulamin.
 3. Poprzez założenie konta w Programie Partnerskim zawarta zostaje pomiędzy Seart.pl a Partnerem umowa zlecenia.
 4. W Programie Partnerskim, bez uprzedniej zgody Seart.pl nie mogą brać udziału byli Partnerzy którym wypowiedzono umowę zlecenia lub którzy zostali wykluczeni z Programu Partnerskiego na skutek nieprzestrzegania zasad określonych w § 7 ust. 1-4 lub podejmowania działań których skutkiem mogło być przyznanie wynagrodzenia pomimo niespełniania warunków określonych w niniejszym regulaminie (np. poprzez składanie fałszywych zamówień, włamania do systemu Programu Partnerskiego itp.).

§ 5. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

Każdy Partner otrzymuje Numer Identyfikacyjny oraz Link Partnerski. Link Partnerski służy do przekierowywania Klientów na witrynę sklepu internetowego.

§ 6. Wynagrodzenie dla Partnerów

 1. Seart.pl na podstawie zawartej umowy zlecenia wypłaca Partnerowi wynagrodzenie:
  • w wysokości 5% wartości transakcji netto dokonanych na stronie Sklepu przez Klientów poleconych przez Partnera, jeśli łączna wartość netto tych transakcji wynosi co najmniej 1.000,00 złotych,
  • w wysokości 5% wartości transakcji netto dokonanych na stronie Sklepu przez Klientów poleconych przez Partnera w trakcie uczestniczenia w programie, wyliczonej na dzień jego występowania z programu, jeśli wartość końcowa netto ww. transakcji nie przekracza kwoty 1.000,00 złotych.
 2. Wynagrodzenie przysługuje Partnerowi tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie poniższe przesłanki:
  • Klient polecony przez Partnera dokonał transakcji z Seart.pl w terminie 60 dni od dnia pierwszego wejścia na stronę sklepu za pośrednictwem Linku Partnerskiego tego Partnera oraz
  • Klient polecony, który dokonał powyższej transakcji nie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz
  • zamówienie nie zostało anulowana wskutek uwzględnienia przez Seart.pl prośby Klienta uzasadnionej omyłką popełnioną przez niego przy składania zamówienia,
  • umowa nie jest nieważna, nie została unieważniona oraz nie jest bezskuteczna z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 3. Wynagrodzenie przysługuje w momencie zmiany statusu transakcji z "zamówienie przyjęte" na "zamówienie dostarczone". Powyższa zmiana następuje z chwilą dostarczenia towaru do Klienta.
 4. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi jeśli Klient dokonał transakcji z Seart.pl na skutek zachowań Partnera naruszających zasady określone w § 5 ust. 1.
 5. Partner w każdym czasie może zapoznać się ze stanem wynagrodzenia po zalogowaniu się na swoje konto znajdujące się pod adresem https://www.seart.pl/affiliate_affiliate.php.
 6. Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku.

§ 7. Metody promocji produktów i Sklepu Internetowego

 1. Partner zobowiązuje się promować produkty Seart.pl z poszanowaniem przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. Partner nie może w szczególności: wysyłać niezamówionej poczty elektronicznej, promować Seart.pl na stronach z materiałami pornograficznymi lub naruszającymi przepisy prawa polskiego albo przechowującymi nielegalne oprogramowanie oraz pirackie treści, w sposób naruszający regulaminy portali i forów internetowych.
 2. Zabronione jest wyświetlanie całości sklepu internetowego w ramce (z ang. "frame") poza indywidualnie ustalonymi przypadkami oraz dostarczonymi przez Seart.pl materiałami.
 3. Zabronione jest wyświetlanie sklepu Operatora jako pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji.
 4. Zabronione jest publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi przez Seart.pl oraz dostępnych w panelu Programu Partnerskiego, o ile przy danych informacjach nie jest zaznaczone inaczej.
 5. Na prośbę Partnera Seart.pl wspierać go będzie merytorycznie w kwestii promocji produktów i Seart.pl w Internecie.
 6. Seart.pl nie prowadzi kontroli materiałów publikowanych przez partnerów. Materiały te stanowią wyraz prywatnych opinii i działań Partnerów.

§ 8. Przetwarzanie danych Partnera

 1. Warunki przetwarzania danych osobowych Partnera reguluje Polityka Prywatności Seart.pl, w rozumieniu której Partner jest Użytkownikiem, z uwzględnieniem zmian wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2. Seart.pl zbiera i przetwarza dane osobowe Partnera w celu ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia oraz jej wypłaty, tworzenia statystyk oglądalności strony i podstron Sklepu, świadczenia za pośrednictwem strony Sklepu usług (m.in. usługi konta), logowania do konta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz naruszenia niniejszego regulaminu. Za zgodą Partnera Seart.pl zbiera i przetwarza jego dane osobowe także celem dostarczenia informacji handlowej i marketingowej.
 3. Pliki COOKIE zapisywane na komputerze Partnera służą realizacji programu partnerskiego.

§ 9. Bezpieczeństwo danych Partnera

Informacja o zagrożeniach związanych z założeniem konta w Programie Partnerskim i stosowanych przez Seart.pl zabezpieczeniach została zawarta w Regulaminie Usług Elektronicznych Seart.pl

§ 10. System obsługi zamówień

System rozpoznaje Partnerów, którym należy się na wynagrodzenie po Numerze Identyfikacyjnym zapisanym na komputerze Klienta w tekstowych plikach cookies.

§ 11. Pomoc merytoryczna

Jeśli Partnerowi zostaną zadane pytania przez Klienta może on zwrócić się do Seart.pl o pomoc w udzieleniu odpowiedzi.

§ 12. Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera

 1. Nieprzestrzeganie zasad określonych § 7 ust. 1-4 lub działanie na szkodę Seart.pl (np. składanie fałszywych zamówień) skutkować będzie wypowiedzeniem natychmiastowym umowy zlecenia oraz wykluczeniem z Programu Partnerskiego poprzez usunięcie konta partnera. Seart.pl przez podjęciem powyższych środków wezwie Partnera do złożenia wyjaśnień w terminie min. 2 dni podając przyczyny wezwania. Wypowiedzenie umowy zlecenia oraz wykluczenie nastąpi jeśli w wyznaczonym terminie Partner nie złoży wyjaśnień albo wyjaśnienia te nie będą wystarczające.
 2. Na dezaktywowanym koncie, po wypowiedzeniu umowy zlecenia nie jest naliczane nowe wynagrodzenie. Dotychczas uzyskane wynagrodzenie nie są jednak anulowane. Partner ma prawo wypłacić wynagrodzenie zapisane na dezaktywowanym koncie, po wypowiedzeniu umowy zlecenia.
 3. Ustęp 2 § 12 nie dotyczy sytuacji, gdy likwidacja konta i wypowiedzenie umowy zlecenia była spowodowana nieprzestrzeganiem zasad określonych w § 7 ust. 1-4 lub poprzez działania Partnera których skutkiem mogło być przyznanie Partnerowi wynagrodzenia pomimo niespełniania warunków określonych w niniejszym regulaminie (np. poprzez składanie fałszywych zamówień, włamania do systemu Programu Partnerskiego itp.).
 4. Partner może zakończyć udział w Programie Partnerskim wysyłając do Seart.pl w drodze pisemnej lub mailowej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zlecenia. Wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy.
 5. Równocześnie z wysłaniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zlecenia, Partner jest zobowiązany bezzwłocznie usunąć wszelkie stosowane przez siebie materiały promocyjne związane z produktami Seart.pl oraz Sklepem.
 6. Wypowiedzenie umowy zlecenia przez Partnera lub Seart.pl nie wyłącza możliwości wznowienia udziału w Programie Partnerskim, z zastrzeżeniem paragrafu 4 ust. 4 niniejszego regulaminu.

§ 13. Zmiany regulaminu.

Seart.pl przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania Jej na stronie. Regulamin w zmienionej wersji dotyczy nowych Partnerów którzy założyli konto po wejściu zmiany w życie oraz tych dotychczasowych Partnerów którzy w terminie miesiąca od wejścia zmiany w życie nie dezaktywowali swojego konta.

§ 14. Właściwość sądu

Wszelkie spory powstałe z tytułu zawartej umowy zlecenia lub udziału w programie partnerskim Partnerów prowadzących działalność gospodarczą, podlegają rozpatrzeniu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Seart.pl.

§ 15. Sprawy nieuregulowane

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy zlecenia oraz Regulamin Usług Elektronicznych Seart.pl.

1