INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu mikołajkowego 2014


„Mikołajki, które zostały w mojej pamięci”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Mikołajki, które zostały w mojej pamięci”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszej historii mikołajkowej.

§ 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. SEART Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik (Organizator).

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu społecznościowego facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami SEART Meble z drewna(adres URL: https://www.facebook.com/seartmeble)

§ 4

Konkurs trwa od 01.11.2014 do 07.12.2014 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu są osoby, które w dniach 01.11.2014 do 07.12.2014 r wyślą do nas historie/prace w dowolnej formie obrazujące hasło konkursowe „ Mikołajki, które zostały w mojej pamięci” i wyślą ją na adres e-mail: konkurs@seart.pl .

Opowieść mikołajkowa powinna nawiązywać do historii z przeszłości, która już się wydarzyła.

Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim. Wraz z nadesłaną pracą Uczestnicy powinni przesłać adres korespondencyjny.

§ 6

W konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbiorą nagrody w ich imieniu.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora .

2. Ostateczny wybór najlepszej historii/pracy zostanie dokonany przez jury składające się z pracowników P.H.U.P SEART.

3. Jury wybierze trzy zwycięskie prace, które otrzymają od Organizatora Konkursu nagrodę. Wyłaniając zwycięzców, komisja konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością, atrakcyjnością i kreatywnością uczestników, wpływ na decyzję jury będzie miała również aktywność pod opublikowaną historią (polubienia, udostępnienia, komentarze).

4. Nadesłane przez Uczestników prace, będą regularnie publikowane na naszym fanpage Seart Meble z drewna. Jeżeli ilość nadesłanych prac, będzie zbyt duża, aby móc opublikować je wszystkie, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania jedynie wybranych prac. Prace, które nie zostaną opublikowane, traktowane są na równi z pracami opublikowanymi.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • mieć status fana na stronie profilu Seart Meble z Drewna, dostępnego w serwisie Facebook na stronie:https://www.facebook.com/seartmeble

  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu

  • wysłać historie – prace konkursową na adres e-mail: konkurs@seart.pl

  • udostępnić publicznie post o konkursie na swojej tablicy

2. Sposób przedstawienia historii jest dowolny.

4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedną historię.

5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu historia jest jego własnością i została napisana/wykonana przez niego osobiście oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs.

6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 08.12.2014 r. około godziny 12:00.

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie notatki na fan page Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano trzy nagrody.

I miejsce – Drewniana szafka Country 03, o wartości 650 zł

II miejsce – Drewniana szafka Country 01, o wartości 599 zł

III miejsce – Rustykalna szafka Country z dwiema szufladami, o wartości ok. 550 zł

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy do Konkursu, prawa te, nie są obciążone prawami osób trzecich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4. Zgłoszenie przez Uczestnika historii/pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

5. O przyznaniu nagród, zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem zwrotnym, na adres z którego została nadesłana praca przez Uczestnika. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie, nieodebrania przez nią nagrody, komisja konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda zostanie przekazana osobie, wyłonionej przez komisję konkursową w dodatkowym wyborze. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców. Reklamacja dopuszczona jest w formie pisemnej, zatrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres korespondencyjny Organizatora, PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

8. Regulamin konkursu dostepny jest w siedzibie Organizatora konkursu, oraz na stronie internetowej SEART.pl

1