Do końca promocji pozostało . Kliknij

INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Konkurs! Pokaż nam, jak mieszkasz!


Regulamin konkursu fotograficznego organizowanego przez firmę Seart pod hasłem: „Pokaż nam, jak mieszkasz”„Organizator”

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik.„Uczestnik”

Konkurs „Pokaż nam, jak mieszkasz” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią:

- uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,

- zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

- w okresie od 18 grudnia do 28 stycznia zgłosi swoją pracę do konkursu przesyłając ja na adres Organizatora konkurs@seart.pl

- osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres konkurs@seart.pl 1. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

  1. konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  2. konkurs rozpoczyna się w dniu 18 grudnia 2015r. I trwa do 28 stycznia 2016 włącznie.

  3. Prace należy nadsyłać na adres mailowy konkurs@seart.pl

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

  2. Wraz z nadesłaną pracą wymaga się podania następujących informacji o Uczestniku:

  - tytuł pracy (fotografii)

  - imię i nazwisko uczestnika

  - adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer zamieszkania, kod, miejscowość)

  - telefon kontaktowy

  - data urodzenia

  3. Przesłanie ww danych oraz przesłanie pracy konkursowej, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: „Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich”.

  4. Nadesłane zdjęcia aranżacyjne, powinny przedstawiać wnętrza unikatowe, oryginalne. Możliwe jest nadesłanie kilku ujęć jednego wnętrza z różnej perspektywy. Mile widziane zdjęcia wnętrz z meblami marki Seart, choć zdjęcia te będą traktowane na równi z innymi.

  4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji do swoich fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania utworu. Jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej www.seart.pl oraz wykorzystanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

  5. Uczestnik Konkursu wysyłając swoją pracę oświadcza, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

  6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość prac. Wszystkie prace powinny być zgłoszone jednocześnie z danymi adresowymi.

  7. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, w rozdzielczości min.1200x1600 pikseli.

  8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

  9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.

  10. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może jedynie polegać na odpowiadającym zabiegom polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcia zgłoszone na konkurs powinny być wolne od jakichkolwiek znaków wodnych.

  11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

 3. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

  1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze prace fotograficzne.

  2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 5 luty 2016r.

  3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 4. NAGRODY W KONKURSIE

  1. W Konkursie przewidziane są 3 nagrody o jednakowej wartości.

  2. Nagrodami są 3 x Drewniana komoda Country 07 (https://www.seart.pl/drewniana-komoda-country-07-p-5994.html) o wartości 2499,00zł. W Konkursie przewidziane są nagrody o łącznej wartości 7497,00 zł

  3. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych oda daty rozstrzygnięcia Konkursu.

  4. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść nadesłanej pracy będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

  5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin niniejszego konkursu fotograficznego dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.seart.pl

  2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora prac zgłoszonych do Konkursu.

  3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz.926 ze zm.) jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła z siedzibą w Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.   

1