Gwarancja

Gwarancja wskazuje zarówno obowiązki gwaranta, jak i uprawnienia konsumenta w tym zakresie.

Seart.pl udziela gwarancji na wszystkie oferowane produkty: Klientom indywidualnym 24 miesięcznej, w przypadku firm okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Produkty posiadające wadę fabryczną/mechaniczną, w następstwie której obniżono dotychczasową cenę wyrobu, gwarancja produktu nie obowiązuje wady widocznej podczas zakupu, lecz innych powstałe podczas użytkowania.

Gwarancja obejmuje obszar terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej.

Obowiązki gwaranta

Zakres odpowiedzialności gwaranta sprowadza się do naprawy lub wymiany uszkodzonego towaru, rekompensaty finansowej obejmującej powstałą wadę lub zwrotu zapłaconej kwoty.

Obowiązki konsumenta

Kupującemu przysługuje prawo do naprawy, wymiany towaru bądź zwrotu zapłaconej kwoty za dany produkt w przypadku wystąpienia jego istotnych wad. Obowiązkiem konsumenta w przypadku wymiany lub naprawy jest udostępnienie wadliwego produktu.

W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, po stronie Kupującego jest organizacja i pokrycie kosztów transportu mebli do Polski w celu naprawy lub wymiany towaru.

W przypadku gdy Seart.pl organizuje dostawę na terytorium Polski, a następnie Kupujący wywozi towar za granicę, po stronie Kupującego leży obowiązek sprawdzenia towaru przed dalszą wysyłką. W przypadku zgłoszenia uszkodzeń transportowych po dostawie za granicę organizowanej samodzielnie przez Kupującego istnieje domniemanie, że do szkody doszło podczas wysyłki za granicę.

Warunki gwarancji

Warunkiem gwarancji jest użytkowanie zakupionych mebli w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu.

Wyłączenie z gwarancji

Wyłączenie z gwarancji następuje poprzez:

- Odmowa kupującego wydania wadliwego produktu bądź też postawa w istotny sposób uniemożliwiająca naprawę wady jednoznacznie oznacza, że Konsument zwalnia Gwaranta z wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i zrzeka się wobec niego wszelkich roszczeń.

- Gwarancji nie podlega towar niewłaściwie użytkowany.

Utrata uprawnień gwarancji zachodzi w przypadku:

- niewłaściwego lub też niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania mebla,

- niewłaściwego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

- stwierdzenia prób wykonywania naprawy bądź też poprawek produktu przez Gwaranta,

- uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki wykonane na zlecenie Nabywcy,

- zmiany zachodzące pod wpływem naturalnych procesów starzenia się drewna,

- szkód powstałych podczas niewłaściwego przewożenia, przenoszenia, montażu mebli przez Konsumenta.

Wadami mebli drewnianych nie są:

- naturalne właściwości drewna: porowatość, sękowość, faktura drewna, różnice ułożenia słojów, odcień barw drewna, odbarwienia powstałe w wyniku starzenia się mebla czy działania światła,

- zapach nowego mebla.